Coins Auctions

5 lots
Lot 44
Asia & Australasia » China » Kiangnan Province
Kiangnan 1906 (Cu) 10 Cash, Kiangnan Water Dragon “Ten Cash”
Estimate: 100 – 150 CHF
Lot 45
Asia & Australasia » China » Kiangnan Province
Kiangnan 1900 (Ag) 5 Cents (L&M 236; Y# 141a)
Estimate: 60 – 90 CHF
Lot 46
Asia & Australasia » China » Kiangnan Province
Kiangnan 1898 (Ag) 20 Cents (L&M 219; Y#143a) Uncircled & Large Characters
Estimate: 75 – 125 CHF
Lot 47
Asia & Australasia » China » Kiangnan Province
Kiangnan 1899 (Ag) 20 Cents (L&M 225 Y#143a.2)
Estimate: 75 – 125 CHF
Lot 48
Asia & Australasia » China » Kiangnan Province
Kiangnan 1902 (Ag) 20 Cents (L&M 249)
Estimate: 350 – 450 CHF